I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem webového portálu Startitup.cz je Startitup s.r.o., se sídlem na Galvaniho 17 / B, 821 04 Bratislava, IČ: 47759089, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č.98800 / B (dále jen „Startitup.cz“).
Provozovatel je vlastníkem domeny, ochranné známky, grafiky, samotné www stránky a technické realizace.
Internetový portál Startitup.cz je určen na soukromé a v omezené míře i na komerční účely.
Služby pro čtenáře a návštěvníky na Startitup.cz jsou poskytovány bezplatně, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Podmínkou využívání služeb na Startitup.cz je bezvýhradný souhlas uživatele s těmito Podmínkami. V případě, že uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn služby využívat.

II. Ochrana soukromí

Startitup.cz respektuje soukromí uživatelů Startitup.cz a potřebu ochrany a zpracování všech informací umožňujících osobní identifikaci uživatelů. Pojmem osobní údaje označujeme informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce, jako např. jméno, příjmení, adresa, e-mail jakož i jiné kontaktní osobní a pracovní údaje. Uživatel poskytuje provozovateli údaje, soukromé údaje včetně osobních údajů dle ust. zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „osobní údaje“ a „zákon o ochraně osobních údajů“)
Obecně může uživatel navštívit Startitup.cz aniž by poskytl jakékoliv údaje. Některé ze stránek na portálu mohou využívat cookies nebo a jiné technologie sledování, umožňující uchovávání informací, které uživatel předtím zadal. Většina stránek se dá nastavit tak, aby při přijetí cookie upozornili, případně je možné používání cookies zcela zakázat. V tom případě však mohou být některé funkce portálu nedostupné. Technologie sledování mohou zaznamenávat například informace o internetových doménách, verzích webových prohlížečů a názvech počítačů, IP adresách, datech a časech přístupu na domény Startitup.cz. Používání cookies a jiných technologií sledování umožňuje zlepšit webové stránky a služby portálu.
Všechny informace získané z cookies, resp. od návštěvníků, může Startitup.cz využívat pro účely statistiky.
Startitup.cz se zavazuje neposkytovat soukromé údaje a IP uživatele žádné třetí straně. S výjimkou případů, kdy to stanoví obecně závazný právní předpis a / nebo na základě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy.
Registrace na Startitup.cz je naprosto dobrovolná.

III. Práva a povinnosti portálu Startitup.cz

Startitup.cz poskytuje služby ve stavu v jakém se nacházejí, tj se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. Startitup.cz neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Startitup.cz také neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na Startitup.cz.
Startitup.cz neodpovídá za obsah příspěvků v diskusích a aktivity uživatelů. Příspěvky do diskusí a na nástěnkách jakož i profily uživatelů vyjadřují názory uživatelů a Startitup.cz nepřebírá odpovědnost a nemusí se ztotožňovat s prezentovanými názory, obsahem příspěvků a diskusí v komunikací mezi uživateli. Jakýkoliv příspěvek z diskuse má právo provozovatel portálu Startitup.cz vymazat bez předchozího upozornění. Automaticky budou vymazány příspěvky, které obsahují neslušné výrazy, narušují soukromí osob. Stejně budou vymazány příspěvky, které by jakýmkoli způsobem mohly porušovat platné zákony v České republice.
Pokud se uživatel domnívá, že některý z příspěvků z uveřejněných příspěvkem porušuje tato pravidla, prosím sdělte nám tuto skutečnost na [email protected]
Startitup.cz má právo kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu přerušit poskytování služeb dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo jen částečně. Startitup.cz má právo kdykoli provést technickou odstávku Startitup.cz, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
Startitup.cz se zavazuje poskytovat součinnost na oprávněné výzvy státních orgánů a jiných oprávněných fyzických a právnických osob. V případě uložení pokuty nebo vzniku jiné peněžní nebo nepeněžní újmy vzniklé v důsledku aktivit uživatele na portálu Startitup.cz se uživatel zavazuje nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu.
Startitup.cz upozorňuje návštěvníky, že za materiály označené jako PR zpráva nebo reklama, nese odpovědnost zadavatel.

IV. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen dodržovat tato pravidla a současně i konkrétní pravidla, jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky.
Uživatelem služeb na Startitup.cz je zakázáno:
používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý nebo nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě,
propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,
propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním,
otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek,
ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav,
propagovat pornografii,
otevřeně nebo skrytou formou propagovat politické strany nebo hnutí, nebo jejích představitelů,
otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoliv výrobkem nebo službám.
Uživatel nese odpovědnost za své příspěvky a aktivity na Startitup.cz a souhlasí s tím, že nebude používat služby pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky av rozporu s těmito podmínkami a podmínkami konkrétní služby.
Uživatel souhlasí s tím, že mu bude zobrazována reklama a mohou mu být posílány reklamní a newslettrové maily.

V. Pravidla užívání a přidávání obsahu

Obsah na Startitup.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Startitup.cz zakázáno. Autorská práva jsou vyhrazena a provádí jejich Startitup.cz. Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií či grafů jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem iv jiném než slovenském jazyce bez písemného svolení je zakázáno.
Uživatel, který zveřejňuje na Startitup.cz své slovní, zvukové, obrazové nebo zvukovoobrazové příspěvky, zejména články, videa, nahrávky nebo fotografie, nemá za jeho příspěvky zveřejněny na Startitup.cz nárok na žádnou autorskou odměnu.
Žádný uživatel portálu Startitup.cz nesmí před předchozího písemného souhlasu kopírovat obrázky, ani texty zpráv a zařazovat je do svých databází, resp. jejich šířit dál, ať už za komerčním nebo nekomerčním účelům. V případě porušení tohoto bodu se uživatel zavazuje uhradit provozovateli portálu smluvní sankci ve výši 500 € za každý takto využit text, jeho část, nebo obrázek. Toto ustanovení neplatí při šíření titulků, zmenšeniny obrázků a anotaci a linku na celý článek prostřednictvím RSS kanálů.
Uživatel přidávající příspěvky prohlašuje, že je oprávněn příspěvky zveřejnit a případně, že získal všechna oprávnění na takové nakládání s příspěvkem od oprávněných osob.
Zveřejněním svých příspěvků na Startitup.cz uživatel souhlasí s veřejným šířením a použitím příspěvků včetně vlastní fotografie uživatele.

VI. Závěrečná ustanovení

Startitup.cz si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli změnit podmínky a rozsah služeb poskytovaných na Startitup.cz. Změna je platná a účinná a pro uživatele závazná dnem zveřejnění na webové stránce Startitup.cz Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb po provedení změn těchto podmínek, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí.
Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 20. února 2014.